Menu

header

Home

Comité Passend AZC Apeldoorn

5 juni 2017: WAT BETEKENT 'NADER TOT ELKAAR KOMEN' !?

Drie weken geleden heeft er een overleg plaats gevonden tussen het COA en gemeente Apeldoorn met het Comité Passend AZC Apeldoorn. Dit op initiatief van Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie de heer Dijkhoff. Hij zag namelijk nog ruimte om 'nader tot elkaar te komen'. Dat wij daaruit afleidden dat er mogelijk nog compromissen gesloten konden worden, bleek echter een misverstand! Het COA en de gemeente Apeldoorn hebben het overleg vooral gebruikt om uitleg te geven en dat de boel echt niet gemanipuleerd is. Goede relevante verklaringen waarom er in deze situatie voor GGNet als locatie is gekozen, ondanks het feit dat het vol zit met asbest en het daardoor een miljoenenoperatie wordt, hebben wij niet gekregen!!! Dit ondanks het feit dat het beleid van COA is, zo is te lezen op hun website en in documentatie, dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande, leegstaande en sobere gebouwen. Inmiddels wordt bij GGNet echter voorbereidingen getroffen voor twee peperdure nieuwbouw-locaties. In bijgevoegd (uitgebreid) woordelijk verslag leest u dat het de ambtelijk projectleider van COA wegens aanbestedingstechnische belangen niet toegestaan is om de kosten van de nieuwbouw openbaar te maken..... Zie het woordelijk verslag hier: https://1drv.ms/b/s!ArKCXxL6CpSBaZTWbesPrUtH5Oc

 

16 april 2017: Uitslag draagvlakonderzoek

Heeft u meegedaan? Nogmaals dank voor uw deelname. Met maar liefst 970 respondenten op ons onderzoek was u bij lange na niet de enige. Het onderwerp leeft  enorm. Deze betrokkenheid blijkt ook uit de enorme toename van ons mailbestand, omdat omwonenenden graag door ons op de hoogte willen worden gehouden van het spel dat door gemeente en COA wordt gespeeld! Twee weken geleden haalden we als Apeldoorn nog het landelijke nieuws, omdat de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamer in Apeldoorn het meest leek op het landelijke gemiddelde. Ondanks dat, heeft een overgrote meerderheid van de omwonenden zich uitgesproken tegen dit AZC. U bent dus geen populist, rascist of fascist. Het kapen van het publieke debat door felle meningen van fanatieke voorstanders van dit AZC mag wel een toontje lager, zij vormen namelijk een kleine minderheid van de bevolking uit omliggende wijken en dit is dus schijnbaar representatief voor heel Nederland!

Conclusie uit het onderzoeksrapport:

➢ 69% van de omwonenden voelen zich slecht gehoord en niet geïnformeerd
➢ 84,4% van de omwonenden is in het algemeen tegen opvang van asielzoekers in Apeldoorn
    o Niet meer dan 11% van de respondenten ziet een locatie van meer dan 400 plaatsen zitten!
➢ Gevraagd naar de mening over de plannen aan de Deventerstraat, geeft 76% aan tegen deze opvang te zijn.
    o Slechts 22% is voorstander van opvang op deze locatie
    o Slechts 12% is het eens met een permanente opvanglocatie op deze plek.
➢ Van de ruim 22% voorstanders uit de vorige vraag, is ruim 76% voor een opvang van maximaal 400 plaatsen,
    er is dus maar 24% voorstander van een grotere capaciteit dan 400 plaatsen!
➢ De communicatie door de gemeente over dit AZC wordt door ruim 70% als “slecht” tot “zeer slecht” beoordeeld!
➢ De communicatie door de politieke fracties over dit AZC wordt door bijna 66% als “slecht” tot “zeer slecht” beoordeeld.
➢ Bij de wijkraad Osseveld -Woudhuis wordt door ruim 44% als “slecht” tot “zeer slecht” beoordeeld.
➢ Bij de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek wordt door bijna 43% als “slecht” tot “zeer slecht” beoordeeld.

Lees het volledige onderzoeksrapport hieronder:
➢ Resultaten draagvlakonderzoek AZC Deventerstraat april 2017
Vragenformulier draagvlakonderzoek


Wie zijn wij?

Het Comité Passend AZC Apeldoorn is in principe positief over de opvang van oorlogsvluchtelingen in de gemeente Apeldoorn. De juiste wijze en omvang van de opvang is volgens ons essentieel voor een goede balans tussen asielzoekers, omwonenden en omgeving. Wij hebben hierover een duidelijke mening. Het comité streeft naar een passende opvang binnen de locatie GGNet Deventerstraat van: 

maximaal 400 asielzoekers

voor een periode van maximaal 10 jaar


Zijn wij tegen asielopvang in Apeldoorn?

Nee, wij stonden positief tegenover de opvang van een passend aantal asielzoekers. De houding van de gemeente Apeldoorn en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) dwingen ons langzamerhand om onze mening te herzien. Veel burgemeesters stellen zich op het standpunt dat asielzoekerscentra (AZC) niet groter moeten zijn dan 400 plaatsen, omdat dit anders ten koste gaat van de acceptatie en draagvlak. Ook heeft dit een té grote impact op de directe leefomgeving van een AZC. Ook adviesorganen van de overheid zijn tegen grote asiellocaties omdat dit slecht is voor de integratie. En wat doet onze burgemeester? Hij gaat voor meer, veel meer. Een groot AZC van minimaal 800 asielzoekers. De gemeente wil dit op slinkse manier bereiken. Wat is hiervan de reden? Wat zit hierachter? 

Stoere taal van politici in deze verkiezingsperiode over transparantie, het verkleinen van de kloof tussen de burger en de politiek en kleinere AZC's. Ondertussen gaan vertegenwoordigers van diezelfde partijen zoals burgemeester en wethouders in Apeldoorn en het COA gewoon door met de realisatie van een permanent, groot AZC in Apeldoorn. Dit is de 'hobby' van een paar partijen en ambtenaren over de rug van omwonenden.

Niets doen is geen optie

Er komt een AZC op de locatie GGNet aan de Deventerstraat. In een brief aan omwonenden schrijft de gemeente dat het om 400 tot 600 asielzoekers gaat. Wat u niet weet en wat de gemeente ook niet duidelijk communiceert is dat er uiteindelijk sprake zal zijn van 800 asielzoekers en meer. Waarom is Apeldoorn hier niet duidelijk over, wat hebben burgemeester en wethouders te verbergen? Waarom is er nog geen bestuursovereenkomst? Dit hoeven en moeten wij als omwonenden en direct betrokkenen niet te accepteren.

U denkt dat dit wel meevalt, dat wij overdrijven?

Op de pagina 'De onderbouwing' van deze site is het besluitvormingsproces tot nu toe beschreven. De rol van de hoofdrolspelers wordt uitgelegd. Uit deze beschrijving en de brondocumenten wordt duidelijk dat er sprake is van een vooropgezet plan van John Berends (burgemeester Apeldoorn), Ruud Hopstaken (bestuurder GGNet en lid van de raad van toezicht van het COA) en het COA.

Waarom is er sprake van vuil spel door de gemeente?

U gelooft dit niet? Hieronder een aantal voorbeelden. Op de pagina 'Apeldoorn en COA liegen' vindt u er nog veel meer.

  • Wist u dat de locatie GGNet bij COA is aangedragen door Ruud Hopstaken? Ruud was op dat moment ook lid van de raad van toezicht van het COA; Belangenverstrengeling?
  • Vastgoedadviseur VKZ die de verkoop van de eerste 10 hectare grond door GGNet aan COA heeft begeleid, heeft op 7 april 2016 al vermeld op de website van VKZ, dat COA meer grond gaat kopen voor een uitbreiding naar 800 opvangplaatsen. Deze informatie is snel van de VKZ website verwijderd. Waarom? Iets te verbergen?;
  • Burgemeester Berends regeert altijd boos en geïrriteerd wanneer 'zijn' burgers en omwonenden hem serieuze vragen stellen over het AZC en zij geen genoegen nemen met zijn vage antwoorden;
  • De gemeente durft niet concreet aan u te communiceren dat het om 800 asielzoekers gaat. Heeft u hier al een brief over ontvangen?  
  • Er is tot nu toe nog steeds geen bestuursovereenkomst. Dit is de formele overeenkomst tussen COA en de gemeente over de asielzoekersopvang. Waarom is dit zo moeilijk? Het gaat toch over 400 - 600 asielzoekers?
  • 10 hectare van de grond van GGNet is in 2016 verkocht aan het COA. De gemeente heeft u op 8 april 2016 in een brief aan omwonenden laten weten dat zij samen met COA en GGNet een gebiedsvisie gaat ontwikkelen over de 'rest' van het GGNet-terrein, te weten 28 hectare. GGNet maakt vanaf 2020 GEEN gebruik meer van het terrein. Wat denkt u dat zij daarmee gaan doen? Een villawijk? Wij zijn toch niet gek!

Burgemeester, wethouders en ambtenaren in Apeldoorn liegen stelselmatig en willen maar één ding een groot AZC en zetten daarvoor alle transparantie opzij. Alles is geoorloofd.

Wij worden belazerd!

Lees alle actualiteiten op onze Facebook-pagina. Op de pagina 'Apeldoorn en COA liegen' vindt u op een overzicht van de  harde feiten over de schimmige gang van zaken rond het geplande AZC GGNet Apeldoorn.

Wij zijn allemaal druk met onze dagelijke beslommeringen, maar laat het geen reden zijn om dit op zijn beloop te laten. Nu kunt u nog wat doen! Laat uw mening horen. Deel deze webpagina met anderen en volg ons via onze Facebook-pagina!

Afb 1

Downloads